การส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
 โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    บริจาคโดย บริษัท ฟินิกซ์ ไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด