คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 
                                              GREEN & CLEAN HOSPITAL

 
   

         

   

 
          .