หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดเก็บรายได้
รางวัลที่ 1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
รางวัลที่2 กลุ่มงานเวชปฎิบัติปฐมภูมิและองค์รวม
รางวัลที่ 3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค