- คำสั่ง/ข้อสั่งการมาตรการกลไกหรือระบบในการดำเนินการ
 - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ