รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่