การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนแบบบรณาการปี 2563
 - รายงานการประชุมการจัดการแผนงานโครงการ
 - รายงานการดำเนินงานโครงการ
 - ภาพถ่ายกิจกรรม