บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษ