1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
2.มาตรการ กลไก ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน