วิสัยทัศน์ (Vision)
 
 
 
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ ชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน     
 
 
  พันธกิจ
 
 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
สนับสนุนการสร้างสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง   
 
 
 
 
ค่านิยม
 
ค่านิยมของโรงพยาบาลยางสีสุราช มี 4 ข้อ “ Y-A-N-G-”
Y=Yardstick & Yield         : ยึดมาตรฐาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 A=Accountability            : รับผิดชอบในหน้าที่
N=Network                   : การมีเครือข่ายและทำงานเป็นทีม
G= Good Governance     : ยึดหลักธรรมภิบาลในการทำงานที่ดี