1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
       1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
       1.2 นโยบายของผู้บริหาร
       1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
       1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
       1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน
       1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
       1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
       1.9 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม MOPH
       1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
       1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
       1.12 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา ข้าราชการ
       1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนัก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
       1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
       1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงาน
6.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.1 วิเคราห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตร บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน