1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
       1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
       1.2 นโยบายของผู้บริหาร
       1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
       1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
       1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
       1.7 พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
       1.8 ประมวลจริยธรรมขรชการพลเรือน พ.ศ. 2552
       1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
       1.10 อิ่นโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)