• ชาวบ้านยางสีสุราชอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักสยามในสมัยรัชกาลที่ 1 สาเหตุที่มีการอพยพเพราะหนีภัยศึกสงครามจากการรุกรานของจีน ผู้ที่เป็นผู้นำการอพยพครั้งนั้น คือ พระสีสุราช ชาวยางสีสุราชเป็นกลุ่มชนชาวไทลาวที่มีเชื้อสายและบรรพบุรุษเป็นชาวผู้ไทที่ อพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไทในดินแดนบางส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน แล้วอพยพหนีสงครามมาอยู่ที่เมืองสะหวันนะเขดและเมืองจำปาศักดิ์ จนได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลยางสีสุราชแห่งนี้ ปัจจุบันชาวบ้านในตำบลยางสีสุราชไม่หลงเหลือคนที่พูดภาษาผู้ไทได้แล้วเพราะ ส่วนใหญ่คนที่พูดได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว แต่ยังคงเหลือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงเหลือให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษา
    โรงพยาบาลยางสีสุราชก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2536 เลขที่ตั้ง 126 ม.2 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม