แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการภาคีเครือข่าย
หนังสือเวียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปี_2565 
แนวทางการดำเนินงาน กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มประกันสังคมทุพลภาพ
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่าพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
Nursing Assessment From Yangsisurat Hospital
แบบบันทึกติดตามอาการ 6-18
แบบบันทึกทางการพยาบาล
ใบ order gv
ใบบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช
ใบยินยอม
ใบสรุปยอดเล็ก
ตัวอย่างชาร์ต เครสโควิด
แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล
วินิจฉัยทางการพยาบาลผู้ป่วยโควิด
การบันทกึข้อมูลเบิกค่ารักษา COVID-19 ในโปรแกรม SIP09M
แบบขอรหัสเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ 2020 
การบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษา COVID 19 ในโปรแกรม 
การบันทึกข้อมูลเบิกค่ารถส่งต่อสิทธิราชการ
การบันทึกข้อมูลเบิกค่ารถส่งต่อประกันสังคม
ใบตอบกลับประกันสังคม
กระบวนการส่งสังคมสงเคาระห์/อนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ครุฑใหญ่แบบฟอร์มทวงหนี้
แบบฟอร์ทวงหนี้
สิทธิการรักษา. อสม ปี 2563
ประกาศใช้การจำแนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ศูนย์บัตรประกันสุขภาพ โรงพยาบาลยางสีสุราช (ทุกสิทธิ)
คู่มือแนวทางปฏิบัติตามมติ คณัรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2553
หนังสือติดตามหนี้ค้างชำระ
แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน สปสช
ประกาศ กรมบัญชีกลาง
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ให้บริการ
ประกันสังคมเรียกเก็บนอกเขต
แบบฟอร์มเบิก ปกส op
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม
แบบพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
คำสั่งแต่งตั้งจัดเก็บรายได้
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย (มาตรา ๑๘(๔)) 
แนวทางการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลยางสีสุราช
คู่มือการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลยางสีสุราช
ใบรับรองแพทย์
ใบรับรองแพทย์ต่างด้าว
เอกสารงานเวชระเบียน
-
แบบปรึกษาต่างแผนก
- แบบตรวจร่างกายมารดาในห้องคลอด
เอกสารประกอบคำร้อง
-
แบบคำขอลงทะเบียนสิทธิ์
- แบบคำขอใช้สิทธิ์
-เบิกจ่ายตรงข้าราชการภาคผวก ค.

อัตราค่าบริการสาธารณสุข
-
อัตราค่าบริการสาธารณสุข - กรมบัญชีกลาง
แบบฟอร์มสรุปค่ารักษา กองทุนทดแทนผู้ป่วยใน