แบบฟอร์มเบิก ปกส op
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม
แบบพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
คำสั่งแต่งตั้งจัดเก็บรายได้
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย (มาตรา ๑๘(๔)) 
แนวทางการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลยางสีสุราช
คู่มือการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลยางสีสุราช
แบบฟอร์มอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ใบรับรองแพทย์
ใบรับรองแพทย์ต่างด้าว
เอกสารงานเวชระเบียน
-
แบบปรึกษาต่างแผนก
- แบบตรวจร่างกายมารดาในห้องคลอด
เอกสารประกอบคำร้อง
-
แบบคำขอลงทะเบียนสิทธิ์
- แบบคำขอใช้สิทธิ์
-เบิกจ่ายตรงข้าราชการภาคผวก ค.

อัตราค่าบริการสาธารณสุข
-
อัตราค่าบริการสาธารณสุข - กรมบัญชีกลาง
แบบฟอร์มสรุปค่ารักษา กองทุนทดแทนผู้ป่วยใน