-ขออนุมัติใช้ Flow การพิจารณาอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลและแบบพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
- คำสั่ง CIO  รพ ยางสีสุราช
คำสั่ง TIA
คำสั่งCFO
คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยงสารสนเทศ
คำสั่งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้
คำสั่งคณะกรรมการร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ต้นทุน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชีวอนามัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
คำสั่งแต่งตั้งรพ.สต.ติดดาว

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลยางสีสุราชรว่มลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN Hospital)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
- ประกาศนโยบายโรงพยาบาลยางสีสุราชร่วมใจลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN Hospital)
- ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย (Food safety Hospital)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2562
- มาตรการประหยัดพลังงาน
- ผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 62