- คลีนิกเบาหวาน
- คลีนิกความดันโลหิต
- คลีนิกวัณโรค
- คลีนิกโรคหัวใจ
- คลีนิกโรคไต
- คลีนิกโรคเลือด
- คลีนิกจิตเวช
- คลีนิกเลิกสุรา
- คลีนิกสุภาพเด็กดี
- คลีนิกหอบหืด
- คลีนิกถุงลมโป่งพอง
- งานระบาดวิทยา
- งานวางแผนครอบครัว
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานเยี่ยมบ้าน
- งานผู้สูงอายุ
- งานคนพิการ
- บ้านร่มยาง
- บันทึกและตรวจสอบเวชระเบียน
- ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
- งานทันตสาธารณสุข

- ศูนย์จัดเก็บรายได้
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล