5 อันดับโรคผู้ป่วยใน ประจำเดือน 
5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ประจำเดือน
สถิติประชากรประจำเดือน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

สถิติประชากร แยกตามสิทธิ์
ข้อมูลประชากรกลางปี

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน