เลขที่เอกสาร เรื่อง วันที่
  ข้อมูลพื้นฐาน  23 มิถุนายน 2562
  นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน  23 มิถุนายน 2562
  แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขหน่วยงาน  23 มิถุนายน 2562
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  25 มิถุนายน 2562
  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียน  30 มิถุนายน 2562
  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  30 มิถุนายน 2562
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนวิเคราห์การจัดชื้อจัดจ้าง 
      - 
แผนจัดชื้อจัดจ้างประจำปี
    - ผลการดำเนินการตามแผนจัดชื้อจัดจ้าง
    - ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
    - คู่มือการปฎิบัติงาน
    - ขั้นตอนการให้บริการ
 30 มิถุนายน 2562
  คู่มือปฏิบัติงาน  30 มิถุนายน 2562
  ผลการดำเนินการตามแผนจัดชื้อจัดจ้างประจำปี  30 มิถุนายน 2562