ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562
-นักกายภาพบำบัด
-พนักงานทั่วไป
-นักเทคนิคการแพทย์
-ผู้ช่วยทันตแพทย์