EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
    -  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
    - รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสังการและการขอนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์
    2) คำสั่งข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
    3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งไสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลา
        3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีสนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อแสนอหรือคู่สัญญาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2โครงการ
         - วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (ไตรมาต 4)
         - วงเงินสูงสุด (ไตรมาต 4)

         - วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
         - วงเงินสูงสุด
         - 
แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
     - รายงานจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน มิถุนายน 2563
     - รายงานจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563
     - รายงานจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563
     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารับทราบ
     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1)
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสข้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
     - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
     - โครงการ
     - รายงานประชุม
     - ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
     - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการ
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
     - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
     - โครงการ
     - รายงานประชุม
     - แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
     - ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมนการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
     -  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
     - โครงการ
     - รายงานประชุม
     - ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
     - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวงระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ
     - คำสั่ง/ข้อสั่งการมาตรการกลไกหรือระบบในการดำเนินการ
     - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 
     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
     1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
       1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
       1.2 นโยบายของผู้บริหาร
       1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
       1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
       1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
       1.7 พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
       1.8 ประมวลจริยธรรมขรชการพลเรือน พ.ศ. 2552
       1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
       1.10 อิ่นโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
       1.12 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล 
    2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
    3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
    4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
    5) หลักเกณ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาการร้องเรียน 
    6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
    7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
        7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
        7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        7.4 ประกาศสำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 
        7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร. 1)
    8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
    9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
     - บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     - แผนปฏิบัติการประจำปีงบ 2563
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     - บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     - บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
     - ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปึงบประมาณพ.ศ. 2563
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- คำสัง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
- กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
- หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยของบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ 
บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ภาพถ่ายประกอบ
- แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 15 หน่วยงานมีการผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
- ภาพถ่ายประกอบ
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
-  หลักฐานช่องทางผ่านระบบเครือข่าย
-  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
- แผนผังขั้นต้อนการ้องเรียน
-  หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ PintScreen หรือ Capture หน้าจอ
- รายงานสรปุผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุก
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ
- ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
- หนังสือแจ้งเวียน
- รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
- แบบฟอร์มการผยแพข้อมูลต่อสาธารณ
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรมและค่นิยมสุริตและการต่อต้นการทุจริตในหน่วยงาน
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการกิจกรรม
- โครงการกิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
- รายงานตามโครงการกิจกรรม
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานทีโป่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกลำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
- การรวมกลุ่ม strong รักษ์โปร่งใส
- ปฎิทินการดำเนินงาน
- รายงานการประชุมกลุ่ม Strong รักษ์โปร่งใส
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
EB 20 หน่วยงานมีกาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโผชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- หนังสือเชิญประชุม
- สรุปผลรายงานการประชุมฯ
- รายงานบทวิเคราะห์ความสี่ยง
- หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ
- มาตรฐาน/กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- หนังสือแจ้งเวียน
- รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชนทับชอนจิดพอเพียงด้นทุจริตแจำหน้ำที่ในหน่วยงนหรือไม่
- หลักฐานการจัดการประชุม
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- ภาพถ่ายประกอบ
- รายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปรบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- หนังสือเสนอผู้บริหารและลงนาม
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงนตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการสงสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรม ประจำปื
  - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการการทุจริต
  - รายงานผลตามแผนโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสายใยแห่งความดี
  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB 26 หน่ายงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้
 - ขั้นตอนการให้บริการ
 - ภาพถ่ายประกอบ
 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล