มุ่งมั่น "ให้บริการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพประสานและพิทักษ์สิทธิให้ ผู้รับบริการและองค์กร"
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่น "ให้บริการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพประสาน
    และพิทักษ์สิทธิให้ผู้รับบริการและองค์กร"
     
  ขอบเขตบริการ  ตรวจสอบสิทธิ
     จัดทำทะเบียนผู้ป่วยใน
     ทำการเรียกเก็บค่าบริการ
     ประสานงานการรับส่งต่อ
     รับและแก้ไขข้อร้องเรียน
     จัดทำบัตรทอง / บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว
     
  เป้าประสงค์หลัก 1. ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการส่งต่อทุกราย ได้รับเอกสารแสดงสิทธิถูกต้อง รวดเร็ว
    2. ผู้ป่วยในทุกรายได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลถูกคน ถูกต้อง
    3. โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ครบถ้วนทันเวลา
    4. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์ประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     
  วัฒนธรรม มีการสร้างระบบดูแลกันฉันท์พี่น้อง เน้นความสามัคคีช่วยเหลือกัน และมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
    ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ต่อองค์กร
 

ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้จังหวัดมหาสารคาม
ผลเวชระเบียนไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔
รายงานสถานการณ์การเงินรายได้เงินสด
ผลเวชระเบียนไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงสารณสุข เรื่องบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ

ตัดยอดเจ้าหนี้
     แจ้ง VA 63-2
     แจ้งVA63-2-3 รพช
     แจ้งVA รอบ 1 ปี 63