วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นพ.ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช (นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)) บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิด โดยมี นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม